تخمه دورسفید(کانادایی)

تخمه دور سفید کانادایی  هرکیلو : ۸۵۰۰ تومان