عقد قرارداد رسمی به منظور اعطای نمایندگی فروش در تمامی نقاط کشور

ما متعهدیم که در هر شهر فقط به یک مشتری محصول بفروشیم

نماینده متعهد میشود با توجه به جمعیت شهر وزن خاصی را در ماه خریداری نماید

آدرس و تلفن نمایندگی ها در سایت و اینستاگرام و کانال تلگرام ما منتشر خواهد شد و مشتریان دیگر در شهر موردنظر بدون دخالت نماینده به ایشان معرفی خواهند شد.