. تفت و شورکاری درمحیطی کاملا بهداشتی (زیرنظر وزارت محترم بهداشت)

. پرسنل مجرب و مقید به اصول بهداشتی و سلامت افراد

. به کارگیری مواد افزودنی مجاز ( برند ) و بهداشتی

### سلامت تک تک ایرانیان برای ما مهم است ###