مجهز به مدرنترین دستگاه های تفت و شورکاری

استفاده از دستگاههای فول اتوماتیک بدون دخالت دست